Tot el que cal saber d'assegurances i fogueres.

És realment necessari fer una assegurança?

Els actes amb pirotècnia queden recollits dins les ITC 18 (llei sobre l'ús de pirotècnia) i ITC 8 (sobre els castells de focs sense pirotècnic present) de la llei del foc però les fogueres no estan cobertes sota cap llei específica. L’ajuntament de Barcelona, com en qualsevol espectacle en via pública, demana que es compleixi la llei d'espectacles que ens indica expressament que l’assegurança és obligatòria depenent de l’aforament, no de la gent que hi vagi. Per tant, en aquests casos, s’ha de tenir una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi fins a 600.000€ de danys. Ara mateix l'ajuntament està demanant assegurances per tot tipus d'actes, hi hagi foc o no. És la tendència.

L'ajuntament és el responsable subsidiari de qualsevol acte que es faci si ell apareix com a organitzador però, en cas d'incidències, qui ha de fer-se càrrec d'un sinistre és el responsable directe del sinistre tant sigui organitzador com participant. Això vol dir que, en el cas d'un incident, encara que l'afectat reclami a l'ajuntament i aquest pagui, acabarà arribant a l'asseguradora del responsable directe del sinistre tant sigui organitzador com participant. El que fan habitualment és, en primera instància i com a responsables subsidiaris, fer-se'n càrrec per no deixar l'afectat desatès (més que res per evitar males publicitats) i després, reclamar a qui toca.

Pensem que, l'asseguradora de l'ajuntament de Barcelona no és massa alta així que no pot fer front a totes les demandes que els arriben. El que fan habitualment és, en primera instància i com a responsables subsidiaris, fer-se'n càrrec per no deixar l'afectat desatès (més que res per evitar males publicitats) i després, reclamar a qui toca.

Què i com cobreixen les asseguradores les fogueres?

En el cas de les colles de bestiari o diables no hi ha cap problema: tenen pòlisses que ja cobreixen tots els actes que fan durant l'any que estiguin inclosos en els seus estatuts, siguin amb foc o no. És recomanable que, si es fa una foguera, s’avisi quinze dies abans l'asseguradora per què els facin un certificat especificant que, aquest acte, també està cobert per la pòlissa actual.

En el cas de fogueres fetes per altres tipus d'entitats, el més recomanable és afegir-hi dins la pòlissa que tinguin per fer actes durant l'any. Sempre serà molt més barat incloure una assegurança específica dins d'una pòlissa que fer-ne una només per un acte. Donat que les fogueres es consideren de poc risc no hi hauria d’haver cap problema. Les asseguradores, quan creen una pòlissa, tenen un preu mínim anomenat prima mínima i això encareix la contractació d’una assegurança per a un sol acte. S’ha de tenir en compte que la pòlissa cobreixi fins a 600.000€.

En cas que les asseguradores no volguessin afegir la foguera a la pòlissa es podria mirar una solució, però només en cas que fos generalitzat. El que sempre ha de quedar clar, en el cas que hi hagi diferents associacions fent una sola foguera, és qui és el prenedor de l'assegurança. La pòlissa l'ha de contractar algú amb personalitat jurídica o una persona física: si un grup no té NIF propi no pot contractar una assegurança.

** Informacions facilitades per Xavier Gómez d'Arç Cooperativa