Normativa

ATENCIÓ NOVA NORMATIVA DE FOGUERES A BARCELONA

Les fogueres de Sant Joan de Barcelona disposen des d'ara, d'una nova normativa per la sol·licitud d’autorització del’emplaçament i condicions de seguretat mínimes de les fogueres que recull les propostes de la plataforma #CrememBarcelona.

Aquesta nova normativa contempla tres tipus de fogueres diferents i adequa les distàncies de seguretat segons el seu tamany i càrrega de combustible.

El nou document 1.09, substitueix a l'anterior amb la mateixa numeració de fitxa però revisat el 2012.

Aquesta nova normativa ha de facilitar la realització de fogueres a Barcelona i la seva adaptació a la trama urbana de forma segura.

Sí voleu podeu descarregar-vos el document clicant aquí.

Notes sobre normativa en matèria de fogueres i propostes d'adaptació a l'actual trama urbana.

1.- Antecedents

La normativa de foguera clàssica a Barcelona, es basa en la guia tècnica 1.09, elaborada per Bombers (SPEIS) al 2012. Tècnicament requereixen, entre d’altres, una separació de la foguera (del seu perímetre fins 15m), respecte a façanes, mobiliari, arbres, etc., una base de sorra de 25cm, i una persona física com a responsable total.

La major part dels carrers de Barcelona, tenen una amplada de 20m entre façana i façana. Ente voreres (amb 4 carrils de 2,5m), la distancia és de 10m. La vorera té 5m d’amplada. En el xamfrà clàssic, entre voreres hi ha una distancia de 37m. Els nous xamfrans tenen una distancia entre voreres de 30-31m. Les lluminàries clàssiques tenen un vol sobre el carrer d’uns 3m.

Si una foguera té una base de 3-5m, els xamfrans clàssics estan al límit de la distancia de seguretat. A les cruïlles clàssiques (amb una foguera de 4m de diàmetre i bàculs de lluminàries), la foguera no pot complir la normativa. La distancia de seguretat de15m, es considera que és per una càrrega de foc de més de 500kg, fins uns 1.000kg, amb mides de la foguera de l’ordre de 4m de diàmetre i 4m d’alçada.

2.- Barreres a les fogueres

La reducció de nombre de fogueres a Barcelona ha estat originada per diversos factors. Un d’ells és la dificultat normativa de disposar d’espais urbans adients i propers a les entitats cíviques del barri o a les revetlles.

3.- Proposta de normalització de fogueres a Barcelona.

Es proposen 3 tipus de fogueres:

  • Foguera major (la clàssica actual): cercle de seguretat de 15m de radi, sobre el perímetre de la foguera, capa de sorra de 25cm, responsable seguretat, extintors de foc de 25kg de CO2. Bidó d’aigua de 100litres. Personal fix fins extinció del foc i brases.

  • Foguera petita: carrega de foc no superior als 250kg (màxim 2m de diàmetre per 2 metres d’alt, o 0,6m3). Cercle de seguretat de 10m de radi sobre el perímetre de la foguera. Capa de sorra de 25cm. Responsable de seguretat. Extintor de 10kg de CO2 (2) i bidó de 50 litres d’aigua. Personal fix fins extinció del foc.

  • Foguera de peveter: Les característiques principals: Diàmetre de la zona foc amb un màxim de 50cm. Alçada de la zona de foc sobre el terra entre 0,8 i 1,20m. Base 1,6 vegades més ampla que la zona de foc, per seguretat de bolcar. A poder ser , i a poder ser amb proporcions àuries. Cercle del perímetre de seguretat de 4m. Carrega de foc a la foguera de 25kg de fusta. Sense capa de sorra. Extintors (1) de 5kg. Galleda d’aigua de 12litres.

4.- Recomanacions per reduir les afectacions ambientals de les fogueres.

La combustió de la llenya, en funció del grau de sequedat i saba a l'interior, genera diversos elements químics a part del vapor d’aigua i el CO2: les partícules de tampanys dispersos, monòxid de carboni, VOCs, dioxines, etc., que afecten a l’aire ambient. Per reduir el seu impacte, cal que la fusta estigui seca, que tingui el mínim de pintures i de vernissos. Palets, estelles, fusta de poda, són exemples de combustible ideal. Mobles, aglomerats, són menys recomanables.

Les cendres tenen nitrats, metalls, i altres components químics, que afecten a l’aigua. Per tant es recomanable el recollir les cendres, remullares, deixar-les assecar i abocar a les escombraries de rebuig o emprar-les per abonar els jardins o horts.

L’encesa es procurarà de fer-se amb olis de barbacoa per disposar de flama amb rapidesa.

5.- Justificació de la normalització.

El reglaments de fogueres petites i fogueres de peveters, permeten que al costat de les revetlles puguin fer-se fogueres. Ja sigui al centre del carrer (peveter) o al xamfrà del carrer (petita).

La iniciació amb un peveter, fa que la tradició arreli amb els infants i joves del barri.

Desprès podran passar a la foguera petita, per assolir la foguera major quan el grup del barri tingui l’experiència i la capacitat per fer-la.